snelleverhuisbedrijf.nl

Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1 Toppersverhuizers: de contractuele wederpartij bij de verhuisovereenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

2 Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan Snelleverhuisbedrijf opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of diensten van Snelleverhuisbedrijf afneemt en wederpartij bij de overeenkomst met Toppersverhuizers in de zin van artikel 6:231 sub c BW.

3 Partijen: Snelleverhuisbedrijf en opdrachtgever gezamenlijk.

4 Verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt met uitzondering van die zaken die volgens verkeersopvattingen niet tot de gebruikelijke inhoud van die ruimte behoren en bestemd zijn voor verhuizing, tenzij en slechts voor zover daarvoor in de verhuisovereenkomst een uitzondering is gemaakt.

5 Verhuisovereenkomst: de afspraak tussen Snelleverhuisbedrijf en opdrachtgever op basis waarvan Toppersverhuizers tegen betaling door opdrachtgever, diensten levert of werkzaamheden zal verrichten, waaronder het vervoeren van verhuisgoederen binnen een gebouw en/of over de weg.

6 Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Snelleverhuisbedrijf, waarbij sprake is van verhuizingen binnen een gebouw, verhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg en verhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Snelleverhuisbedrijf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

3. Wanneer door Snelleverhuisbedrijf gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Toppersverhuizers de onderhavige voorwaarden toepast.

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Snelleverhuisbedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Snelleverhuisbedrijf in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Snelleverhuisbedrijf vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

6. In geval van strijd tussen en/of afwijkingen van de inhoud van een tussen de opdrachtgever en Snelleverhuisbedrijf gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkens opnieuw schriftelijk bevestigd.

1. Door Snelleverhuisbedrijf uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding staat vermeld. Snelleverhuisbedrijf behoudt zich het recht voor om haar aanbod, onverwijld na de aanvaarding daarvan door opdrachtgever, te herroepen.

2. In de offerte opgenomen prijzen worden door Snelleverhuisbedrijf gebaseerd op door de opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens zoals de verhuisafstand, het volume van de verhuisgoederen, de soort woning, de woonhoogte, de eventuele aanwezigheid van een lift, aan- en afvoerwegen en (indien nodig) het gewicht van de verhuisgoederen. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie en gegevens voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

3. De offerte zal indien nodig duidelijk vermelden of de opgegeven prijs de volgende diensten/werkzaamheden/zaken omvat:

a. laden en lossen van de verhuisdozen;

b. in- en uitpakken van dozen en kisten;

c. uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken, zoals kasten;

d. het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen en/of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair, (elektronische) apparatuur en wat verder aan of op plafonds, muren en daken is bevestigd;

e. aanlevering en/of gebruik van verhuisdozen alsmede of de opdrachtgever de verhuisdozen na de verhuizing voor eigen gebruik mag houden dan wel dient te retourneren;

f. kosten van (aanvullende) verzekeringen.

4. Snelleverhuisbedrijf koppelt elektronische apparatuur, sanitair, haarden, fornuizen en dergelijke uitsluitend af en aan indien daarvoor geen specifieke vakkennis is vereist en slechts voor zover dit expliciet tussen partijen in de offerte is overeengekomen.

5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in de offertes van Snelleverhuisbedrijf exclusief het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.

6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in de offertes van Snelleverhuisbedrijf inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Snelleverhuisbedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Snelleverhuisbedrijf eerst dan tot stand na (digitale) acceptatie van de aanbieding door de opdrachtgever. De geaccepteerde aanbieding wordt geacht de verhuisovereenkomst juist en volledig weer te geven. De totstandkoming van de verhuisovereenkomst kan eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer Snelleverhuisbedrijf op verzoek van de opdrachtgever aanvangt met het uitvoeren van de werkzaamheden.

2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen, alsmede afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Snelleverhuisbedrijf, binden Snelleverhuisbedrijf slechts, indien deze door Snelleverhuisbedrijf schriftelijk zijn bevestigd.

1.Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door Snelleverhuisbedrijf bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag.

2. Snelleverhuisbedrijf heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt bij deze uitgesloten.

3. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die Snelleverhuisbedrijf naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door Snelleverhuisbedrijf gewenste vorm en op de door Snelleverhuisbedrijf gewenste wijze aan Snelleverhuisbedrijf ter beschikking te stellen.

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan Snelleverhuisbedrijf ter uitvoering van diens opdracht verstrekte informatie, gegevens en bescheiden c.q. aan Snelleverhuisbedrijf ter beschikking gesteld materiaal.

1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan betreft dit nimmer een fatale termijn, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.

2. Wanneer Snelleverhuisbedrijf nalaat de verhuisovereenkomst binnen de overeengekomen termijn uit te voeren of in het geval er vertraging wordt opgelopen, vormt dit voor de opdrachtgever geen grond tot ontbinding of het verkrijgen van enig recht op schadevergoeding of korting. De opdrachtgever dient Snelleverhuisbedrijf in voorkomend geval schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te bieden om de verhuisovereenkomst alsnog uit te voeren.

3. Enige vertraging kan onder andere optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen. Snelleverhuisbedrijf is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd komen ten laste van de opdrachtgever.

4. De aanvangstijd van de verhuiswerkzaamheden wordt aangegeven in een tijdsblok om ziektes, files of andere vertragingen zo veel als mogelijk uit te sluiten. Snelleverhuisbedrijf is desondanks niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige vertraging in de aanvangstijd.

5. Na 8 aaneengesloten werkuren zal er een toeslag bovenop het uurloon gerekend worden in verband met onregelmatigheidstoeslag.

6. Werkuren worden in hele uren berekend naar boven afgerond.

7. Voor de verhuisdiensten geldt er een minimale afname van drie arbeidsuren, tenzij vooraf anders overeengekomen.

1. Indien de opdrachtgever een opdracht wenst te annuleren, gelden de volgende annuleringsvergoedingen: a. opdrachten kunnen tot 14 kalenderdagen voor de geplande verhuisdatum kosteloos worden geannuleerd; b. indien een opdracht wordt geannuleerd korter dan 14 kalenderdagen voor de geplande verhuisdatum, is de opdrachtgever een vergoeding aan Snelleverhuisbedrijf verschuldigd van 15% van het geoffreerde bedrag; c. indien een opdracht wordt geannuleerd korter dan 7 kalenderdagen voor de geplande verhuisdatum, is de opdrachtgever een vergoeding aan
Snelleverhuisbedrijf
 verschuldigd van 50% van het geoffreerde bedrag; d. indien een opdracht wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor de geplande verhuisdatum, is de opdrachtgever het volledig geoffreerde bedrag aan Snelleverhuisbedrijf verschuldigd.

2. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Snelleverhuisbedrijf desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Snelleverhuisbedrijf extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling van facturen door middel van pinbetaling direct na de verhuizing te geschieden. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt na ontvangst van een factuur, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening en op een door Snelleverhuisbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Snelleverhuisbedrijf maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Snelleverhuisbedrijf gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

4. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Snelleverhuisbedrijf en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Snelleverhuisbedrijf onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Snelleverhuisbedrijf heeft, dan ziet opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

6. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

1. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeerruimte, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel, voor zover van toepassing, zodanig te organiseren dat de opdracht binnen aanvaardbare omstandigheden kan worden uitgevoerd. Opdrachtgever dient de voor de opdracht benodigde vergunningen en ontheffingen tijdig aan te vragen bij de gemeente.

2. De opdrachtgever is verplicht Snelleverhuisbedrijf bij het aangaan van de verhuisovereenkomst te wijzen op zaken die zich onder de verhuisgoederen bevinden die mogelijk gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor persoon of milieu. De opdrachtgever dient Snelleverhuisbedrijf daarbij in te lichten over de aard van het gevaar en eventueel door Snelleverhuisbedrijf te nemen voorzorgsmaatregelen.

3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schade die uit het vervoer van gevaarlijke en/of schadelijke zaken voortvloeien. Snelleverhuisbedrijf behoudt zich het recht voor om gevaarlijke en/of schadelijke zaken, waarover Snelleverhuisbedrijf bij het sluiten van de overeenkomst niet, onjuist of onvolledig is geïnformeerd, niet te verhuizen, dan wel deze op ieder moment en plaats uit te laden teneinde deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de koper. Een-en-ander zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever te zijn gehouden.

4. Voorts is de opdrachtgever verplicht Snelleverhuisbedrijf op de hoogte te stellen van zaken die zich onder de verhuisgoederen bevinden met een vervangingswaarde van meer dan € 5.000,00.

5. Snelleverhuisbedrijf behoudt zich het recht voor om zaken niet te verhuizen wanneer dit gevaar voor personeel kan opleveren, zoals zware kluizen, betonnen meubelen en piano’s, tenzij in de verhuisovereenkomst expliciet is overeengekomen dat deze zaken zich onder de verhuisgoederen bevinden en deze zaken ook zullen worden meeverhuisd.

6. De verhuisgoederen dienen transportwaardig verpakt te zijn door de opdrachtgever zelf, tenzij anders van tevoren overeengekomen in de verhuisovereenkomst. Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen te zijn verpakt en de inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. Snelleverhuisbedrijf is niet aansprakelijk voor schade aan de door de opdrachtgever vooraf zelf verpakte materialen mits Snelleverhuisbedrijf vooraf aan het transport kan zien dat het materiaal onbeschadigd is en nadrukkelijk aangeeft dat het materiaal transportwaardig is verpakt.

7. Bij takelen met touw en blok, is het noodzakelijk dat medewerkers van Snelleverhuisbedrijf bij de hijsbalk/verhuishaak kunnen en er moet een vrije doorgang zijn voor de verhuisgoederen. Opdrachtgever dient hiervoor voor zorg te dragen.

8. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de verhuislocatie, inclusief parkeer- of vervoerruimte, voor de verhuislift(en) zodanig te organiseren, dat Snelleverhuisbedrijf in redelijkheid in staat wordt gesteld de overeenkomst schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren. Opdrachtgever verplicht zich om kennis te nemen van de bouwkundige staat van het pand, met name balkon en/of balustrade teneinde schadeloos te kunnen werken met de verhuislift(en) en zo nodig bescherming of versteviging aan te brengen.

9. Indien de opdrachtgever niet tijdig over de benodigde vergunningen en ontheffingen beschikt of niet voldoet aan de overige verplichtingen die voor opdrachtgever voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, komen alle kosten en schade die daaruit voor Snelleverhuisbedrijf voortvloeien voor rekening van de opdrachtgever. Ook heeft Snelleverhuisbedrijf in voorkomend geval het recht de opdracht te annuleren en het geoffreerde bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

10. Alle kosten en schade die ontstaan als gevolg van een omstandigheid omschreven in dit artikel, dienen per direct betaald te worden op de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.

1. Snelleverhuisbedrijf is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Snelleverhuisbedrijf van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

2. Indien Snelleverhuisbedrijf aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het door de assuradeur van Snelleverhuisbedrijf in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Snelleverhuisbedrijf aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Snelleverhuisbedrijf kunnen worden toegerekend.

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3. Snelleverhuisbedrijf is in geen geval aansprakelijk voor: a. schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Snelleverhuisbedrijf is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

b. schade aan of door natuurlijke personen, zoals de opdrachtgever zelf, die uit eigen beweging of op verzoek van opdrachtgever meehelpen met verhuizen;

c. schade die ontstaat als gevolg van een andere wijze van uitvoering van de verhuisovereenkomst, waaronder de wijze waarop verhuisgoederen worden verpakt, dan de door Snelleverhuisbedrijf voorgestelde wijze;

d. schade door of aan verhuisliften; e. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor Snelleverhuisbedrijf, indien hij door de opdrachtgever op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;

f. schade door lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen;

g. schade door het afsterven van planten;

h. schade door het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de opdrachtgever deze zaken aan het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan Snelleverhuisbedrijf heeft overhandigd;

i. het na verhuizing niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische of mechanische apparatuur.

j. risico’s of schade ten aanzien waarvan Snelleverhuisbedrijf de opdrachtgever heeft aangeraden, verzocht of verplicht een (aanvullende) verzekering af te sluiten en welke verzekering opdrachtgever heeft nagelaten af te sluiten;

k. schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen, antiek en vloeren.

4. Snelleverhuisbedrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.

5. Wanneer de opdrachtgever materieel of handelswijze voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst aan Snelleverhuisbedrijf voorschrijft of ter beschikking stelt, dan is Snelleverhuisbedrijf verantwoordelijk voor een correcte uitvoering c.q. correct gebruik daarvan, echter nimmer voor de deugdelijkheid of geschiktheid van het materieel of de handelswijze zelf.

6. Takelen en/of het gebruik van een hijsbalk/verhuishaak geschiedt op risico van opdrachtgever. Alle schades ten gevolge van takelen komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van € 250,00 per geval, indien de schade aantoonbaar is veroorzaakt door Snelleverhuisbedrijf.

8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Snelleverhuisbedrijf.

1. In geval van schade dient de opdrachtgever deze schade in aanwezigheid van de medewerkers van Snelleverhuisbedrijf, die de verhuizing uitvoeren, te specificeren en dit schriftelijk vast te stellen. De aansprakelijkheid van Snelleverhuisbedrijf vervalt na het vertrek van de medewerkers van Snelleverhuisbedrijf of indien deze niet schriftelijk is vastgesteld. Tevens dienen eventuele schades binnen 24 uur schriftelijk gemeld te worden bij het hoofdkantoor van Snelleverhuisbedrijf.

2. Bij schade dient opdrachtgever te allen tijde de originele aankoopnota te sturen van het beschadigde artikel. Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient de opdrachtgever bij de leverancier een waarde bewijs op te vragen.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Snelleverhuisbedrijf tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 jaar na uitvoering van de betreffende opdracht waaruit de schade voortvloeit. In dit kader dienen door de opdrachtgever na oplevering geconstateerde gebreken of schades direct schriftelijk aan Snelleverhuisbedrijf te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Snelleverhuisbedrijf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Snelleverhuisbedrijf uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Snelleverhuisbedrijf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Snelleverhuisbedrijf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Snelleverhuisbedrijf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Snelleverhuisbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Snelleverhuisbedrijf niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Snelleverhuisbedrijf, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, epidemie en/of pandemie, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen daaronder begrepen.

3. Snelleverhuisbedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Snelleverhuisbedrijf zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Snelleverhuisbedrijf ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Snelleverhuisbedrijf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

1. Ingeval van aan opdrachtgevers zijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan worden beschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het Snelleverhuisbedrijf vrij om de verhuisovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Snelleverhuisbedrijf op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

2. In geval Snelleverhuisbedrijf gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van Snelleverhuisbedrijf op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is Snelleverhuisbedrijf op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

1. Indien opdrachtgever schriftelijk aan Snelleverhuisbedrijf kenbaar maakt dat Snelleverhuisbedrijf geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is Snelleverhuisbedrijf hiertoe verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van Snelleverhuisbedrijf noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is Snelleverhuisbedrijf verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan opdrachtgever.

2. Ingeval door Snelleverhuisbedrijf derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de opdracht, zal door Snelleverhuisbedrijf aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan Snelleverhuisbedrijf zelf eventueel jegens opdrachtgever gebonden is.

Op alle tussen Snelleverhuisbedrijf en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland of indien geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering van de verhuisovereenkomst wordt gegeven.

Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Snelleverhuisbedrijf, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

Snelleverhuisbedrijf Gevestigd aan de Van heurnstraat 194, 2274 NR Voorburg, Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75578107

Heeft u hulp nodig?

Wij zijn bereikbaar via WhatsApp, Telefonisch en E-mail.